Podmínky užití a sběru osobních údajů a souhlas se zpracováním údajů

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vaší registrací do sociální sítě Animal Breath (dále v tomto textu jen jako „sociální síť“) udělujete společnosti Animal Breath s.r.o., IČ: 06875050, se sídlem Horka 55, 282 01 Přišimasy, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 290569 souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále v tomto textu jen jako „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • e-mailová adresa
  • adresa pobytu / korespondenční adresa
  • informace o pohlaví
  • zaměstnání
  • telefonní číslo
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely řádného fungování sociální sítě a poskytování Vám jejích produktů a služeb.

Všechny Vaše osobní údaje je možné zpracovávat výhradně na základě Vámi uděleného souhlasu a za vymezeným účelem. Tyto údaje zpracováváme a uchováváme pouze po dobu trvání Vaší registrace na sociální síti.

2. Další shromažďování Vašich informací a informací o Vás

Za účelem poskytování Vám služeb a produktů sociální sítě dále shromažďujeme údaje a obsah, který sami na sociální síti sdílíte. Stejně tak pro zajištění správného fungování sociální sítě a personalizace jejího obsahu pro Vás shromažďujeme informace o účtech, s nimiž jste ve spojení, stránkách, skupinách a soutěžích, jichž se účastníte.

Shromažďujeme taktéž údaje a informace o funkcích, které v rámci sociální sítě využíváte, obsahu, který v rámci sociální sítě prohlížíte či sdílíte nebo jinak poskytujete, jakož i četnost použití těch kterých služeb a produktů sociální sítě, či četnost zobrazení toho kterého obsahu.

Je možné, že údaje, které zpracováváme budou poskytnuty nikoliv Vámi, nýbrž ostatními uživateli sociální sítě v souvislosti s jejich aktivitou na sociální síti. I takto získaný obsah zpracováváme.

Shromažďujeme také informace, které poskytujete prostřednictvím na sociální síť nahraných fotografií či videí.

3. Informace o Vašich zařízeních

S ohledem na koncept fungování sociální sítě jsou shromažďovány a zpracovávány některé informace o zařízeních, na nichž služby sociální sítě využíváte. Jedná se zejména o informace o operačním systému, informace o užívaném software a hardware, typ prohlížeče, informace o aplikacích, operacích prováděných užívaným zařízením, identifikátory zařízení, některá data z nastavení zařízení, informace o poloze, informace o poskytovateli internetu a soubory cookies.

4. Užívání shromážděných informací

Veškeré námi shromažďované informace užíváme výhradně za účelem poskytování služeb sociální sítě a souvisejících produktů. Shromažďování uvedených informací je nezbytné pro řádné fungování sociální sítě a také k tomu, abychom Vám mohli zajistit dostatečně personalizovaný a pro Vás relevantní obsah sociální sítě.

Shromažďované informace jsou důležité také proto, abychom mohli dále zdokonalovat fungování sociální sítě a rozšiřovat poskytované služby a produkty. Shromažďované informace tak používáme i za účelem vývoje nových služeb a produktů sociální sítě.

Informace o Vás a Vašich aktivitách používáme také k zajištění bezpečnosti sociální sítě a odhalování škodlivých aktivit jako jsou projevy nenávisti, které mohou mít jakoukoli podobu a směrují k útoku na lidi podle těchto kritérií: pohlaví, náboženství, sexuální orientace, národnost, etnická příslušnost, rada, tělesné postižení nebo nemoc, či migrace. Ze shromažďovaných dat můžeme zjistit, zda nedochází k porušování všeobecných podmínek používání sociální sítě a dalších zásad, s nimiž jste vyjádřili souhlas a zavázali se k jejich dodržování.

5. Kde všude jsou Vaše informace přístupné

S ohledem na koncept sociální sítě je zřejmé, že některé informace, které o sobě poskytujete při jejím používání, tedy zejména zveřejněné údaje, Vaše příspěvky na Vašem účtu, účtu domácího mazlíčka, ve skupinách či soutěžích, jsou přístupné vždy těm konkrétním uživatelům, s nimiž máte propojený účet, či kteří jsou členy té které skupiny či soutěže. Tato skutečnost vyplývá z fungování sociální sítě a prosím užívejte sociální síť s ohledem na ni.

Některé informace o Vás jsou pak přístupné veřejně, těmito informacemi jsou Vaše uživatelské jméno, jméno Vašich mazlíčků a fotografie, které jsou přidružené k uživatelským jménům. Tyto informace si může zobrazit každý.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších shromažďovaných informací a údajů

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů a dalších shromažďovaných informací a údajů udělujete registrací do sociální sítě svůj výslovný souhlas. Sdělujeme Vám, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Po zrušení registrace (smazání Vašeho účtu fyzické osoby) nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány. Vezměte prosím na vědomí, že některý Vámi sdílený obsah (zejména fotografie či videa poskytnutá do soutěží a komentáře v soutěžích či skupinách), nebo obsah, který byl poskytnut jinými uživateli, ale obsahuje informace o Vás, zůstane přístupný pro ostatní uživatele sociální sítě i po odstranění Vašeho účtu.

7. Vaše práva související se shromažďováním údajů

Svůj souhlas můžete kdykoliv vzít zpět, dále máte právo požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i žádat kopie těchto osobních údajů. Máte právo vyžádat si přístup k těmto údajům a aktualizovat je či opravit. Máte také právo žádat výmaz těchto osobních údajů. Také máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se se svým nárokem obrátit na soud.

Kontaktovat nás můžete kdykoliv prostřednictvím e-mailu: feedback@animalbreath.com, nebo na poštovní adresu Animal Breath s.r.o., Horka 55, 282 01 Přišimasy.