Všeobecné podmínky používání služby

I. Úvod

1.1. Tyto všeobecné podmínky používání služby představují podmínky použití služby sociální sítě Animal Breath uživateli a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem sociální sítě Animal Breath – nacházející se na adrese www.animalbreath.com a jejími uživateli. Součástí těchto všeobecných podmínek jsou také tyto další podmínky a zásady:

(a) Podmínky užití a sběru osobních údajů a souhlas se zpracováním údajů
(b) Základní zásady využívání služeb sociální sítě
(c) Zásady ukládání a používání souborů cookies

1.2. Poskytovatelem sociální sítě Animal Breath a všech jejích dalších variant je společnost Animal Breath s.r.o., se sídlem Horka 55, 282 01 Přišimasy, IČ: 068 75 050, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290569 (dále jen „Poskytovatel“ nebo „Provozovatel“).

II. Obsah sociální sítě Animal Breath

2.1. Cílem sociální sítě je vybudování komunitní sítě spojující majitele domácích mazlíčku a jiných domestikovaných zvířátek.
2.2. Využívání sociální sítě je podmíněno registrací, tedy vytvořením osobního účtu (profilu) na základě vložení osobních údajů. Registrací do internetové služby poskytuje uživatel informovaný souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami používání služby, a se všemi souvisejícími podmínkami, které jsou součástí těchto Všeobecných podmínek, jak uvedeno v čl. I, odst. 1.1. pod písmeny (a) – (c).
2.3. Pouze registrovaní uživatelé mohou využívat sociální síť a její služby v plném rozsahu.

III. Registrace nového uživatele

3.1. Registrace uživatele sociální sítě není zpoplatněna a vede k vytvoření hlavního účtu uživatele – fyzické osoby (dále jen „účet fyzické osoby“). Tento hlavní účet je viditelný pro všechny řádně registrované uživatele sociální sítě.
3.2. K vytvoření účtu fyzické osoby je nezbytné, aby registrující se nový uživatel Poskytovateli poskytl úplné a pravdivé informace o fyzické osobě, a to jméno a příjmení, datum narození, zemi a město bydliště fyzické osoby. Je vyžadováno, aby každý, kdo vytváří účet fyzické osoby, přesáhl věkovou hranici 8 let, a to s ohledem na ochranu nezletilých.
3.3. Každý uživatel může vytvořit pouze jeden, vlastní, účet fyzické osoby.
3.4. Pro každý jeden účet fyzické osoby je možné vytvořit neomezený počet účtů domácích mazlíčků (dále jen „účet domácího mazlíčka“). Každý účet fyzické osoby je povinen mít přidružen alespoň jeden účet domácího mazlíčka. Účet domácího mazlíčka přináleží k účtu fyzické osoby a je spravován uživatelem mající účet fyzické osoby. Uživateli, který do 72 h od vytvoření účtu fyzické osoby k tomuto nepřidruží žádný účet domácího mazlíčka, bude jeho účet fyzické osoby zrušen.
3.5. Účet domácího mazlíčka vyžaduje k vytvoření jméno (přezdívku) domácího mazlíčka a rok jeho narození. K plnému zpřístupnění všech funkcí, které s účtem domácího mazlíčka souvisejí (jako např. účast na soutěžích), je nezbytné uvést rovněž plemeno (rasu) zvířete, druh a popis zvířete.

IV. Zrušení účtu fyzické osoby nebo zrušení účtu domácího mazlíčka

4.1. Každý uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit svůj účet fyzické osoby, nebo účet kteréhokoliv domácího mazlíčka, a to prostřednictvím funkce, která je obsažena a jednoduše přístupná na sociální síti.
4.2. Uživatelé berou na vědomí, že zruší-li účet fyzické osoby, budou automaticky zrušeny všechny k němu přidružené účty mazlíčků. Po zrušení účtu fyzické osoby budou bez zbytečného odkladu Poskytovatelem vymazána všechna data, která Poskytovatel o uživateli shromažďoval, s výjimkou obsahu, který sám uživatel sdílel ve více uživatelům přístupných částech sociální sítě (např. soutěže, skupiny apod.).
4.3. Uživatel může zrušit kterýkoliv účet domácího mazlíčka jednotlivě, nebo všechny účty domácích mazlíčků zároveň. Uživatelé berou na vědomí, že zruší-li všechny účty domácích mazlíčků, které jsou provázané s účtem fyzické osoby, dojde po 72h automaticky ke zrušení účtu fyzické osoby.

V. Poskytované služby

5.1. Registrací a založením účtu fyzické osoby a alespoň jednoho účtu domácího mazlíčka vzniká uživateli právo využívat plně všech služeb, které sociální síť nabízí a umožňuje.
5.2. Osobní stránka domácího mazlíčka umožňuje sdílení příspěvků, tedy jak textových sdělení, tak fotografií a videí, na nichž se nachází domácí mazlíček. Po dobu existence účtu domácího mazlíčka je možno tento účet neomezeně upravovat.
5.3. Soutěže – „Likovací“ soutěže probíhají na principu přidávání fotek mazlíčků do soutěže a následného ohodnocování těchto fotek packami ostatními uživateli. Každá soutěž trvá omezenou dobu (nejčastěji 14 dnů) a přihlásit fotku mazlíčka může kterýkoliv uživatel. Fotka mazlíčka, která v rámci dané soutěže obdrží nejvíce pacek, vyhrává.
5.4. Skupiny – tato funkce umožňuje uživatelům sociální sítě sdružovat se dle jejich aktivit a zájmů. Každý uživatel (majitel účtu fyzické osoby) je oprávněn přidat se prostřednictvím kteréhokoliv z přidružených účtů domácího mazlíčka, k již vytvořené skupině či vytvořit skupinu a určit, zda se bude jednat o skupinu veřejnou, či uzamčenou. Jedná-li se o skupinu uzamčenou, správce této skupiny je oprávněn schvalovat či odmítat členství v této skupině. Do skupiny se může přidat pouze účet domácího mazlíčka, nikoliv samostatný účet fyzické osoby.

VI. Ochrana soukromí uživatelů

5.1. Shromažďovány jsou informace, které uživatelé o sobě sdělují při registraci a dalším používání služeb sociální sítě. Jedná se tak o informace o způsobu užívání sociální sítě, zobrazovaní a návštěvnosti jednotlivých částí sociální sítě či užívání aplikací, propojení osob, účasti na událostech, jakož i osobní údaje uživatelů v rozsahu jména, příjmení, data narození a bydliště a další kontaktní údaje, které uživatelé o sobě sdělí, a současně se jedná o informace, které uživatelé poskytují prostřednictvím aktivního využívání služeb sociální sítě, tedy informace obsažené v uživateli sdílených fotografiích či audio/vizuálních souborech.
5.2. Osobní údaje a další informace, které jsou o uživatelích shromažďovány, jsou používány výhradně za účelem poskytování služeb souvisejících s provozem a účelem sociální sítě.
5.3. Podrobnější informace jsou uvedeny v Podmínkách užití a sběru osobních údajů [odkaz na tyto podmínky].

VII. Podmínky používání sociální sítě

6.1. Uživatelé mohou využívat služeb sociální sítě k pouze pro svou vlastní potřebu.
6.2. Uživatelé jsou povinni udržovat informace, které sdělili při registraci aktualizované.
6.3. Uživatelé jsou povinni při užívání sociální sítě a veškerých produktů se sociální sítí souvisejících, respektovat platné a účinné právní předpisy země, ze které uživatelé pochází, České republiky a Evropské unie, zdržet se jakéhokoliv porušení podmínek a zásad používání sociální sítě, zdržet se vystupovat při užívání sociální sítě diskriminačně, klamavě či podvodně.
6.4. Uživatelé nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem do sociální sítě technologicky zasahovat, zejména nejsou oprávněni jakkoliv zasahovat do funkcí nebo nastavení sociální sítě. Uživatelé nejsou oprávněni nahrávat prostřednictvím svého účtu žádné viry, malware či software, které by byly schopny jakkoliv změnit, narušit, či eliminovat nastavení či funkci sociální sítě.
6.5. Uživatelé berou na vědomí, že pokud z jejich strany dojde k porušení jakýchkoliv podmínek užívání sociální sítě či souvisejících produktů, budou podniknuty kroky spočívající v blokaci či odstranění uživatelského účtu a případné další právní kroky.
6.6. Uživatelé souhlasí s tím, že k jimi sdílenému obsahu, který je chráněn autorským právem, udělují Provozovateli nevýhradní, přenosnou, bezplatnou licenci. Provozovatel je tak oprávněn užít jakýkoliv obsah, kteří uživatelé zveřejní prostřednictvím sociální sítě nebo souvisejících produktů (zejména aplikací). Uživatelé berou na vědomí, že z takovéhoto užití jimi zveřejněného obsahu jim nevzniká právo na jakoukoliv odměnu, neboť licence je udělována bezplatně a na dobu neurčitou.

VII. Odpovědnost Poskytovatele

7.1. Poskytovatel má zájem na bezchybném a bezproblémovém fungování sociální sítě a souvisejících produktů.
7.2. Uživatelé berou na vědomí, že jakýkoliv výpadek funkčnosti sociální sítě, její části, či některých produktů, souvisí s charakterem poskytované internetové služby (sociální sítě) a jako takový nelze vyloučit. Poskytovatel za takovéto vady neodpovídá. Poskytovatel vždy učiní takové kroky, které bude považovat za nejlépe vedoucí k nápravě a obnovení funkčnosti jakékoliv části sociální sítě, sociální sítě nebo souvisejících produktů.
7.3. Uživatelé berou na vědomí, že v případě výpadku funkčnosti sociální sítě, její části, či funkčnosti souvisejících produktů může dojít ke ztrátě některých dat, které souvisí s jejich účtem fyzické osoby, nebo účtem domácího mazlíčka. Poskytovatel má zájem na tom, aby k takovým situacím nedocházelo. Pokud k takové situaci přeci jen dojde, uživatelé berou na vědomí, že za jakoukoliv ztrátu Poskytovatel neodpovídá.
7.4. Uživatelé jsou plně odpovědní za jimi zveřejněný obsah. Uživatelé berou na vědomí, že při zveřejnění závadného obsahu může dojít ke zrušení jejich účtu.
7.5. Poskytovatel odpovídá uživatelům v rozsahu právních předpisů, jejichž užití nelze vyloučit.

VIII. Další ustanovení

8.1. Uživatelé užíváním sociální sítě berou na vědomí, že s ohledem na charakter sociální sítě, poskytované služby, nezbytné aktualizace, vyvíjení nových produktů a zdokonalování obsahu sociální sítě, je Provozovatel oprávněn tyto všeobecné podmínky služby, jakož i další dokumenty související s užíváním sociální sítě, jednostranně změnit.
8.2. Provozovatel se zavazuje uživatele prostřednictvím sociální sítě, případně prostřednictvím e-mailu, o takových změnách a datu, kdy se stanou nové podmínky závaznými, informovat. S tímto způsobem informování vyjadřují uživatelé přijetím těchto všeobecných podmínek souhlas.
8.3. Uživatelé berou na vědomí, že pokud po datu, které bude v informacích dle předchozího odstavce (8.2.) uvedeno jako datum, kdy se nové podmínky užívání služby stanou závaznými, budou nadále využívat sociální sítě, vyjadřují tímto souhlas s novými podmínkami a zavazují se je dodržovat.
8.4. Pokud se kterákoliv část těchto Všeobecných podmínek stane nevymahatelnou či neúčinnou, zůstávají ostatní, od této části oddělitelná, ujednání v platnosti.
8.5. Postoupení práv z těchto Všeobecných podmínek se pro uživatele vylučuje, s čímž uživatelé souhlasem s těmito Všeobecnými podmínkami vyjadřují výslovný souhlas.